Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Praktijk Solis staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90483642.
 2. Praktijk Solis is een praktijk die de diensten relatietherapie, counseling, coaching en mediation levert en alle hierop betrekking hebbende werkzaamheden worden uitgevoerd onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.


Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing in het geval van mediation op vervolg- of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever, alsmede in het kader van opdrachten waarbij derden worden ingeschakeld.

De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Praktijk Solis schriftelijk zijn aanvaard.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Praktijk Solis: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden
 2. Opdrachtgever: degene voor wie Praktijk Solis zich inspant om de afgesproken mediationdiensten te verlenen
 3. Cliënt: degene die relatietherapie, coaching of counseling ontvangt van Praktijk Solis
 4. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Praktijk Solis voor uitvoering van de werkzaamheden is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen, waaronder overeenkomsten van opdracht in het geval van mediation, en op alle uit de diensten die Praktijk Solis levert voortkomende bijeenkomsten tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst of behandelingstraject schriftelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomst

Een overeenkomst voor een mediationtraject komt eerst tot stand nadat de opdracht door Praktijk Solis is aanvaard.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Praktijk Solis hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend- en transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Praktijk Solis hanteert voor haar diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Praktjik Solis te allen tijde wijzigen.

Facturen

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst in het geval van mediation of voor het geven van relatietherapie, coaching of counseling is de opdrachtgever of cliënt het uurtarief verschuldigd tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.
 2. Verrichte werkzaamheden door opdrachtgever of cliënt te betalen worden middels een factuur in rekening gebracht.
 3. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de factuur. Praktijk Solis is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).
 4. Wanneer de factuur niet tijdig betaald wordt mag Praktjik Solis zijn verplichtingen opschorten totdat de cliënt of opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de cliënt of opdrachtgever zijn de vorderingen van Praktijk Solis op de cliënt of opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Praktijk Solis is in het geval van mediation op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste factuur, zonder dat daarvoor een (nadere ) mededeling als bedoeld in artikel 6:127 BW vereist is.
 7. Bent u verhinderd en wilt u uw afspraak wijzigen neemt u dan per email of telefonisch contact met ons op. Wij hanteren hiervoor een termijn van 24 uur voor het kosteloos annuleren of verplaatsen van de afspraak.

Garantie

Gezien het dienstverlenend karakter van Praktijk Solis geldt er ten opzichte van cliënt en opdrachtgever uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Praktijk Solis is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in voorgaand artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt is iedere aansprakelijkheid van Praktijk Solis beperkt tot een bedrag van 2500 euro.
 3. In geval van mediation zal Praktijk Solis bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Praktijk Solis is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Praktijk Solis is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Praktijk Solis indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever of cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Praktijk Solis van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever of cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Praktijk Solis.

Geschillen

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing In geval van geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten zal dit geschil worden beslecht door de bevoegde rechter ter standplaats van Praktijk Solis, tenzij Praktijk Solis kiest voor de op grond van de wet bevoegde rechter.

Nederlandse Recht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever of cliënt en Praktijk Solis is onderworpen aan Nederlands recht.

Geldig vanaf 1 juni 2023